Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Bắc Bình (Bình Thuận): Chú trọng giám sát và phản biện xã hội

Bắc Bình (Bình Thuận): Chú trọng giám sát và phản biện xã hội

Nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận

Nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong tăng cường mối quan hệ, gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong tăng cường mối quan hệ, gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên: Nhiều nội dung mới, tạo hiệu ứng lan tỏa

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên: Nhiều nội dung mới, tạo hiệu ứng lan tỏa

Giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả

Giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả

Giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Đảng chịu sự giám sát của nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên: Chủ động, sáng tạo từ cơ sở, đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Đảng chịu sự giám sát của nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên: Chủ động, sáng tạo từ cơ sở, đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Việc lựa chọn nội dung, phương thức giám sát của MTTQ Việt Nam - Thực trạng và phương hướng đổi mới

Việc lựa chọn nội dung, phương thức giám sát của MTTQ Việt Nam - Thực trạng và phương hướng đổi mới

Đảng chịu sự giám sát của nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên: Định rõ đường lối, kiên trì hoàn thiện chủ trương

Đảng chịu sự giám sát của nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên: Định rõ đường lối, kiên trì hoàn thiện chủ trương

Một số vấn đề lý luận về hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Một số vấn đề lý luận về hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái giám sát sâu từng lĩnh vực của đời sống

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái giám sát sâu từng lĩnh vực của đời sống