ĐẠI HỘI VIII (2014)

ĐẠI HỘI IX (2019)

ĐẠI HỘI VI (2004)

ĐẠI HỘI V (1999)

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27/9/2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tham dự Đại hội có 1008 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, lực lượng vũ trang nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp.

Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, gồm 383 người.Trong đó: Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam ở Trung ương đã cử 45 người tham gia; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh thành phố là 63 người; Cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 262 người; Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 14 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ TƯMTTQ Việt Nam khoá VIII đã Hiệp thương cử Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII gồm 62 vị. Trong đó: Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương là 22 người; Các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài 27 người; Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam địa phương là 13 người .

Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ TƯMTTQ Việt Nam khoá VIII cũng Hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, như sau:

Ông Nguyễn Thiện Nhân
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

Ông Vũ Trọng Kim,
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

Các Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII


Bà Trương Thị Ngọc Ánh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam


Ông Nguyễn Văn Pha

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam


Bà Bùi Thị Thanh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam


Ông Lê Bá Trình

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Các Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII


Ông Đào Văn Bình

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội


Linh mục Nguyễn Công Danh,
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam


Bà Võ Thị Dung
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

 


Ông Phạm Xuân Hằng,
Nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học - xã hội và Nhân Văn Đại học Quốc gia Hà Nội


Hòa thường Thích Thiện Nhơn
Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam


Ông Tráng A Pao
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc của quốc hội khóa XI

DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA VIII,  NHIỆM KỲ 2014 - 2019

1. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Ông Đào Văn Bình - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

8. Linh mục  Nguyễn Công Danh - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

9. Bà Võ Thị Dung - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

10. Ông Phạm Xuân Hằng - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

11. Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

12. Ông Tráng A Pao - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

13. Ông Lê Thúc Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

14. Ông Nguyễn Phú Bình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

15. Ông Đào Xuân Cần - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

16. Bà Phạm Thị Trân Châu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

17. Ông  Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

18. Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

19. Ông Nguyễn Hải Đường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

20. Ông Trần Ngọc Đường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

21. Bà Cù Thị Hậu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

22. Linh mục Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

23. Ông Thạch Hel - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

24. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

25. Ông Vũ Xuân Hồng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

26. Ông Quách Sĩ Hùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

27. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

28. Ông Đỗ Quang Hưng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

29. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

30. Ông Thuận Hữu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

31. Bà Mai Hoa Niê K'đăm - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

32. Bà Hà Thị Khiết - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

33. Ông Cao Sĩ Kiêm - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

34. Bà Hà Thị Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

35. Ông  Vũ Tiến Lộc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

36. Ông Lê Mã Lương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

37. Bà Đặng Huỳnh Mai - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

38. Ông Đặng Vũ Minh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

39. Ông Hà Phúc Mịch - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

40. Ông Lý Ngọc Minh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

41. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

42. Bà Phan Thị Hồng Nhung - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

43. Hòa thượng Danh Nhưỡng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

44. Ông Hà Văn Núi - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

45. Ông Trần Phùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

46. Ông Lù Văn Que - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

47. Ông Nguyễn Văn Quyền - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

48. Ông Nguyễn Văn Rinh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

49. Ông Trần Hoàng Thám - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

50. Ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

51. Ông Nguyễn Đình Then - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

52. Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

53. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

54. Ông Đỗ Duy Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

55. Ông Trần Phù Tiêu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

56. Ông Lê Truyền - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

57. Ông Nguyễn Hữu Tú - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

58. Ông Võ Sỹ Tuấn  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

59. Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

60. Ông  Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

61. Bà Phan Thị Tươi - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

62. Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

DANH SÁCH ỦY VIÊN

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA VIII,

NHIỆM KỲ 2014 - 2019

(xếp theo vần a, b, c)

1. Ông Lê Thúc Anh - Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam.

2. Ông Trần Đông A – Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2- TP Hồ Chí Minh.

3.Ông Y Tru Alio - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

4. Ông Lê Vũ Anh - Chủ tịch Hội  Y tế công cộng Việt Nam.

5. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

6. Bà Phan Thị Thục Anh - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Hà Nội.

7. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

8. Bà Đồng Thị Ánh - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Vy- Bình Định.

9. Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

10. Cả sư Đổng Bạ - Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm- Bà La Môn, tỉnh Ninh Thuận.

11. Mục sư  Y Ky Ê Ban - Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk.

12. Ông Trần Văn Bản - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam.

13. Chánh Phối sư Huỳnh Văn Bảy - Trưởng Ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên.

14. Ông Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài

15. Ông Đào Văn Bình - Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

16. Ông Nguyễn Ngọc Bình - Giám đốc Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế.

17. Ông Nguyễn Văn Bình - Tổng giám đốc Công ty Thép HPS-Thành phố Hải Phòng.

18. Ông  Phạm Đức Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thanh Bình, tỉnh Đồng Nai.

19. Ông Hù Chà Bó - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.    

20. Ông Võ Xuân Ca - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

21. Ông Lý Xương Căn - Thân nhân kiều bào tại Hàn Quốc.

22. Ông Đào Xuân Cần - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

23. Ông Ngô Huy Cẩn - Phó Chủ tịch Hội Cơ học thuỷ khí Việt Nam.

24. Ông Hà Văn Cảnh - Ủy viên Ban chấp Hành Tổng Hội Người Việt Nam tại Lào.

25. Bà Lò Thị Châm - Người tiêu biểu Bản Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, T. Sơn La.

26. Bà Phạm Thị Trân Châu - Ủy viên ĐCT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VII.

27. Ông Lê Hải Châu - Tổng Giám đốc CT Tài Chính, đầu tư, xây dựng Chu Việt - TP. HCM.

28. Bà Vũ Thị Chen - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Sumindenso Việt Nam.

29. Bà Đặng Phương Chi - Tiểu thương thành phố Hồ Chí Minh

30. Ông Châu Văn Chi - Chủ tịch Tổng hội Người Cam pu chia gốc Việt 

31. Bà Ngô Thị Chiến - Nông dân tiêu biểu xã Định Hóa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

32. Ông Phan Thanh Chính - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

33. Ông Pờ Giá Chờ - Bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

34. Bà Lý Thị Chuấn - Thôn Pác Mìa thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

35.Ông Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục- Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội.

36. Bà Lò Thị Chương - Phòng Dân tộc huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

37. Ông Trần Văn Chuyện - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng.

38. Ông Dương Văn Cừ - Phó Cục Trưởng Cục A83, Tổng cục An ninh II,  Bộ Công an.

39. Bà Nguyễn Thị Kim Cương - Nghệ sỹ nhân dân  Chủ tịch Hội bảo trợ người Tàn tật và Trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh.

40. Ông  Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

41. Linh mục  Trần Mạnh Cường - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam,  Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đăk Lăk.

42. Ông Phạm Xuân Đà - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu An toàn Thực phẩm quốc gia.

43. Ông Ngô Thế Dân - Chủ tịch Hội làm Vườn Việt Nam.

44. Ông Lưu Duy Dần - Chủ tịch  Hiệp Hội  Làng nghề Việt Nam.

45. Lão sư Nguyễn Văn Dần - Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Đường Nam Tông Minh Sư đạo.

46. Linh mục Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

47. Bà Nguyễn Thị Phương Đào - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre. 48. Ông Nguyễn Ngọc Đào - Giảng viên chính, Khoa lý luận cơ sở Học viện HCQG.

49. Ông Nguyễn Tấn  Đạt - Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo.

50. Ông Phan Kế Đạt - Kiều bào tại Đan Mạch.

51. Bà Hờ Thị Dê - Người tiêu biểu xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

52. Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Thanh Hoá.

53. Ông Hồ Văn Điềm - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

54. Ông  Từ Văn Diện - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

55. Ông Phạm Văn Điệt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

56. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

57. Ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Thái.

58. Ông Phạm Văn Du - Giám đốc HTX  Duy Sơn 2, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

59. Ông Phan Hữu Đức - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.

60. Ông Bùi Xuân Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

61. Ông Lò Văn Đức - Người Tiêu biểu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.  

62. Ông  YA Đuck - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

63. Bà Võ Thị Dung -Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh.

64. Ông Nguyễn Đăng Dung - Giảng viên khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

65. Ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ- Kim hoàn- Đá quý Việt Nam.

66. Ông Nguyễn Lân Dũng - Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

67.Linh mục Đỗ Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai.

68. Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trân, Phó Chủ tịch Hội thân nhân Kiều bào tại TP HCM.

69. Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

70. Ông Vi Hồng Dương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

71. Ông Lương Ngọc Dương - Phó Cục trưởng, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

72. Bà Lục Thị Hải Dương - Người tiêu biểu thôn Ngòi Ngù xã Bảo Ái huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

73. Ông Bùi Văn Đương - Phó ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo.

74. Ông Nguyễn Hải Đường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

75. Ông Trần Ngọc Đường - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

76. Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Phó Chủ Tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

77. Bà Chi Thị Duyến - Người tiêu biểu, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

78. Ông Nguyễn Bá Duyệt - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cứu trợ Trẻ em  tàn tật Việt Nam.

79. Bà Trương Thị Giang - Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

80. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Phong trào Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

81. Ông Phạm Minh Hạc - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

82. Ông Hồ Ngọc Hải - Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam.

83. Ông Đỗ Trọng Hải - Luật sư, Thành viên Liên đoàn Luật sư  Việt Nam.

84. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

85. Ông Hoàng Hải  - Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam.

86. Ông Phạm Xuân Hằng - Nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

87. Ông Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam.

88. Ông Vũ Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình. 

89. Ông Lê Hồng Hạnh - Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện Trưởng Viện nghiên cứu Pháp luật và kinh tế ASEAN, Hội Luật gia Việt Nam.

90. Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh.

91. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội hỗ trợ Phụ nữ và Thanh niên Việt Nam tại Đức.

92. Bà Đinh Thị Hảo - Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ phường Thái Bình, TP Hòa Bình.

93. Bà Cù Thị Hậu - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

94. Ông Trần Hậu - Nguyên Giám đốc Trung tâm CTLL kiêm Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận.

95. Linh mục  Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

96. Ông  Y Dec H'Dơk - Thường vụ Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắc Lắk.

97. Ông Thạch Hel - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, Chủ tịch danh dự Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh.

98. Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban Nữ công, Tổ trưởng KCS phân xưởng may, Công ty Cổ phần May BTM, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội,

99. Ông Lê Minh Hiền - Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

100. Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty  Điện tử - Điện máy T&T tại Hà Nội. 

101. Ông Phùng Kỳ Hiệp - Trưởng ban Quản trị Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu.

102. Ông Nguyễn Phương Hiếu - Chánh Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam.

103. Ông Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

104. Ông David Huy Hồ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân  Việt Nam ở nước ngoài, Chi hội Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mỹ.

105. Ông Phan Phi Hổ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định.

106. Bà Ngô Thị Hóa - Cán bộ Tư pháp xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

107. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

108. Ông Phạm Hòa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

109. Ông Phan Hòa - Nhà giáo nhân dân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

110. Linh Mục Trần Đức  Hoàn - Chánh xứ Thanh Thủy, xã Giao An, Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

111. Ông Thẩm Hồng Hoàng - Người tiêu biểu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

112. Ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga.

113. Ông Đoàn Văn Hợi - Nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

114. Ông Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị  Việt Nam.

115. Bà Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Xã hội.

116. Bà Ka Hòr - Bác sỹ, Trung tâm Y tế huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

117. Ông Triệu Quốc Huân - Giám đốc Hợp tác xã Ngôi Sao Sáng, tỉnh Cao Bằng.

118. Ông Phạm Mạnh Hùng -  Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam.

119. Ông Đặng Xuân Hùng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định.

120. Ông Điểu Xuân Hùng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắc Nông.

121. Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố  Đà Nẵng.

122. Ông Quách Sĩ Hùng - Giảng viên Cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

123.Ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công thương, Bộ Công thương.

124. Linh Mục Nguyễn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng.

125. Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT các Công ty thuộc Tập đoàn SARA.

126. Ông Ngô Kim Hùng - Tổng thư ký Hội Người Việt Nam ở Pháp.

127. Ông Đỗ Quang Hưng - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

128. Ông Trần Trung Hưng -Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

129. Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

130. Bà Phạm Thị Hương - Giám đốc Doanh Nghiệp xây dựng tỉnh Phú Thọ.

131. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Tổng Giám đốc Công  ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam.

132. Ông Thuận Hữu (Nguyễn Hữu Thuận) - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

133. Ông Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

134. Ông Phạm Ngọc Huy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

135.Mục sư Phùng Quang  Huyến - Phó Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).

136. Bà Trần Thị Huyền - Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 1, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.                  

137. Ông Đỗ Hoàng Huynh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

138. Chánh phối sư Trần Văn Huynh - Trưởng ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Bạch Y.

139. Bà Rơ Chăm H’Yeo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai.

140. Ông K' Ber - Người tiêu biểu, Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

141. Bà Linh Nga Niê Kdăm - Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn hóa dân gian Việt Nam.

142. Bà Mai Hoa Niê K'dăm - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk.

143. Ông Huỳnh Hữu Kế - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

144. Ông Cao Tà Khân - Già làng xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

145. Ông Phạm Kim Khang - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

146. Ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dân lập Mari Quyri, Hà Nội.

147. Ông Trần Viết Khanh - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

148. Ông Nguyễn Chánh Khê - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

149. Bà Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng.

150. Ông  Đặng Văn Khoa - Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

151. Ông Ngô Văn Khỏe - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

152. Ông Nguyễn Ngọc Khôi - Chủ tịch Tập đoàn thương mại Hà Nội KAT.

153. Ông Nguyễn Văn Không - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

154. Ông Cao Sĩ Kiêm - Nguyên Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch  Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

155. Ông Nguyễn Kiểm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam.

156. Ông Đoàn Kiểu - Phó Tư lệnh Quân khu 5.

157. Ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

158. Bà Nông Thị Lâm - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn. 

159. Ông Lê Kế Lâm - Nguyên Giám đốc Học viện Hải quân.

160. Bà Moong Thị Lâm - Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

161. Bà Lê Thị Lan - Viện Trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội.

162. Bà Lò Thị Lan - Người tiêu biểu, Bản Co Pao xã Thanh Nưa huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

163. Ông Y M Lang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã EaBar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

164. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lệ tỉnh Bình Phước.

165. Ông Nguyễn Anh Liên - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

166. Ni Sư Thích nữ Tín Liên - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

167. Bà Hà Thị Liên - Nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

168. Ông Nguyễn Đình Liêu - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam.

169. Ông Nông Văn Lịnh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái.

170. Ông Nguyễn Văn Lộ - Trưởng ban Trị sự Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương.

171. Ông  Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

172. Ông Hoàng Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Anh.

173. Ông Vũ Văn Lợi - Nông dân tiêu biểu lĩnh vực: Nông nghiệp và Nuôi trồng thủy sản.

174. Ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

175. Ông Trần Đình Long - Viện sĩ - Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam.

176. Ông Rơ Chăm Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum.

177. Thái Đầu sư Lê Văn Long - Chánh Hội trưởng Hội đồng Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Chân Lý.

178. Ông Đỗ Long - Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

179. Bà Triệu Thị Lún - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

180. Thượng Tọa Danh  Lung - Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

181. Ông Võ Đại Lược - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương.

182. Ông Lê Mã Lương - Thiếu tướng- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử  Quân sự VN.

183. Ông Nguyễn Văn Lượng - Người tiêu biểu, Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam.

184. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc - Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc).

185. Bà Lương Chi Mai - Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

186. Bà Đặng Huỳnh Mai - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam.

187. Linh Mục Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Thanh Hóa.

188. Ông Hoàng Thanh Mịch - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

189. Ông Hà Phúc Mịch - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội nông nghiệp hữu cơ VN.

190. Ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam.

191. Bà Đinh Thị Hồng Minh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

192. Ông Nguyễn Đức Minh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

193. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng.

194. Ông Phạm Quang Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

195. Ông Trương Hán Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. 

196. Ông A Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

197. Ông Lý Ngọc Minh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I, tỉnh Bình Dương.

198. Ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. HCM.

199. Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng Ban Dân chủ- Pháp luật, Cơ quan Ủy ban TW MTTQ Việt Nam.

200. Ông Huỳnh Công Mước - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang.

201. Nữ tu Nguyễn Thị Mỹ - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hồ Chí Minh.

202. Bà Vần Thị Na - Người tiêu biểu xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

203. Ông Trần Hoàng Ngân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.  Hồ Chí Minh.

204. Bà Thị Ngân - Người tiêu biểu xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

205. Ông Nguyễn Hữu Nghi - Trưởng gánh, Trưởng ban Văn phòng Đạo Hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

206. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.  

207. Ông Huỳnh Hữu Nghĩa - Giám đốc Hợp tác xã gốm sứ Thái Dương, tỉnh Đồng Nai.

208. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội.

209. Ông Lê Thái Ngọc - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

210. Đại Đức Thích Đức Nguyên - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

211. Ông Nguyễn Công Nguyên - Trưởng Ban Đối ngoại - Kiều bào Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

212. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

213. Ông Nguyễn Văn Nhật - Nguyên Viện trưởng Viện Sử học Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

214. Ông Huỳnh Văn Nhị - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương.

215. Ông Hồ Văn Nhĩa - Người tiêu biểu xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị.

216. Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

217. Bà Tạ In Thị Nhít - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Trung huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.

218. Ngọc Đầu sư Võ Văn Nho - Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo.

219. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

220. Hòa Thượng Đào Như -  Uỷ viên Thư ký, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ.

221. Bà Phan Thị Hồng Nhung - Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

222. Bà Pơ Loong Thị Những - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

223. Ông Đinh Xuân Nhường - Người tiêu biểu Bản Phú Minh, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

224. Hòa thượng Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer.

225. Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công ty chế biến lương thực xuất khẩu gạo Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

226. Ông Quảng Trọng Ninh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.  

227. Hòa Thượng Tăng Nô - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

228. Ông Hà Văn Núi - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

229. Ông Quàng Văn Ó - Người tiêu biểu Bản Tịm A, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

230. Linh mục Dương Phú Oanh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội.

231. Bà Lò Thị Ớn - Phó Chi Hội Phụ nữ Bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

232. Ông Tẩn Vản Pao - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Lai Châu.

233. Ông Tráng A Pao - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XI.

234. Ông Thào Sếnh Páo - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La.

235. Ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

236. Ông Nguyễn Hữu Phải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May Bắc Giang.

237. Ông Châu Tấn Phát - Nghiên cứu viên, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long , TP Cần Thơ.

238. Ông Long Chính Phát - Cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

239. Ông Lê Hùng Phi - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

240. Bà Vũ Thị Phi - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Chợ Đồng Xuân - Hà Nội.

241. Ông Sơn Thanh Phong - Nông dân tiêu biểu lĩnh vực: Trồng trọt.

242. Ông Nguyễn Thu Phong - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh.

243. Ông Trần Bá Phúc - Luật sư- Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia.

244. Ông Trần Phùng - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

245. Ông Trần Đình Phùng - Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

246. Ông Huỳnh Văn Phương - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

247. Ông Tài Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Anh.

248. Ông  Đỗ Phượng - Nguyên Ủy Viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.

249. Bà Y Pơn - Người tiêu biểu xã Đăk Xanh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

250. Bà Ma Quan - Người tiêu biểu thôn Chơ Ré, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

251. Ông  Trần Hồng Quân - Nguyên Ủy Viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hiệp Hội các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập Việt Nam.

252. Ông Ngô Trung Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty tách nhiệm hữu hạn Đại Việt Hương.

253. Ông Bùi Văn Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

254. Ông Trần Vinh Quang - Chủ tịch Hiệp Hội sản xuất kinh doanh của người khuyết tật Việt Nam.

255. Ông Lê Vinh Quang -Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và Du lịch Phú Hoàng, thành phố Đà Nẵng.

256. Ông Trần Hồng Quảng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

257. Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

258. Ông Lù Văn Que - Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

259. Ông Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

260. Ông Phan Hữu Huy Quốc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Người Việt Nam tại Nhật.

261. Bà Lương Tú Quyên - Phó chủ nhiệm khoa Quy hoạch- ĐH Kiến trúc.

262. Ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

263. Bà Lò Thị Quyển - Người tiểu biểu Bản Huổi Hẹ, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La,

264. Thượng Tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

265. Bà Huỳnh Thị Ri -  Giám đốc Quỹ tín dụng Mỹ Bình, tỉnh An Giang.

266. Ông Nguyễn Văn Rinh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

267. Ông MACH DARES SAMAEL - Trưởng ban Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ Chí Minh.

268. Ông Phạm Bích San - Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam.

269. Ông Cao Văn San - Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan.

270. Ông Lương Mộng Sanh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên.

271. Bà Trần Thị Sáu - Người tiêu biểu xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

272. Ông Lý Phù Sinh - Nông dân tiêu biểu lĩnh vực: Nông - Lâm nghiệp kết hợp.

273. Ông Chu Phạm Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

274. Bà Nguyễn Thị Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

275. Linh mục Phan  Đình  Sơn - Phó Chủ tịch Ủy  ban  Đoàn  kết Công  giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ.

276. Bà Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

277. Ông Tạ Văn Sỹ - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

278. Ông Phùng Khánh Tài - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh Văn phòng, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

279. Ông Lê Hoàng Tam - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp.

280. Ông Trần Khắc Tâm - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

281. Hòa Thượng Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.   

282.Thái đầu sư  Trần Đức Tăng - Trưởng Ban Thường trực Hội Thánh Cao đài Minh Chơn Đạo.

283. Ông Lương Anh Tế - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương.

284. Ông Nguyễn Văn Thái - Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại  Ba Lan.

285. Ông Trần Hoàng Thám - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

286. Ông Trần Hữu Thăng - Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam.

287. Ông Điểu Thăng - Người tiêu biểu xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

288. Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam.

289. Ông Hoàng Đức Thắng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị.

290. Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm.

291. Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Sec.

292. Ông Trần Đình Thắng - Kỹ sư cơ khí, Kiều bào Mỹ.

293. Ông Trần Ngọc Thanh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa.

294. Hòa Thượng Thích  Đức Thanh - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự GHPG VN tỉnh Thừa Thiên Huế.

295. Đầu sư Thượng Tám Thanh - Chưởng quản  Hội thánh Cao Đài Tây Ninh.

296. Giáo sư Thượng Thứ Thanh - Phó Trưởng Quản Cơ quan Hành chính, Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài.

297.Giáo sư  Thượng Bộ Thanh - Thủ trưởng Cơ quan Hành chính Đạo, Hội Thánh Cao Đài Cầu kho Tam Quan.

298. Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

299. Ông Cao Văn Thành - Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam.

300. Ông Trịnh Minh Thành - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau.

301. Ông Bế Trường Thành - Chủ tịch Hội hỗ trợ phát triển Kinh tế miền núi, Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc Miền núi.

302. Ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần DIPLOMAT.

303. Ông Trần Kim Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Kinh Đô.

304. Ông Vưu Khải Thành - Tổng Giám đốc Công ty Bình Tiên (Bitis).

305. Ông  Đào Lê Thảo - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Công nghệ Mạng, Hà Nội.

306. Ông Lê Mạnh Thát - Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

307, Ông Nguyễn Đình Then - Thường vụ Thành ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phối Hải Phòng.

308. Bà Y Thị - Người tiêu biểu xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

309. Ông Trần Đình Thiên - Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

310. Bà Phù Thị Thiên - Cán bộ Văn hóa xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

311. Bà Đào Thị Thiện - Nông dân tiêu biểu lĩnh vực: Trồng trọt.

312. Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

313. Bà Phan Bích Thiện - Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary.

314. Ông Võ Văn Thiện - Trưởng Ban Công tác phía Nam, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

315. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

316. Sư cô Thích Minh Thịnh - Trụ trì Chùa Diên Phúc, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

317. Mục Sư Nguyễn Thông - Chủ tịch Hội Thánh Báp Tít Việt Nam (Nam Phương).

318. Ông Nguyễn Tài Thu - Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam.

319. Ông Diệp Cẩm Thu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng tỉnh Đồng Nai.

320. Ông Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện K.

321. Ông Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, Trưởng Ban Đại diện tại tỉnh Đồng Tháp.

322. Ông Phạm Trí Thức - Nông dân tiêu biểu lĩnh vực: Ngư nghiệp.

323. Ông Nguyễn Thức - Chủ tịch Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha'i Việt Nam.

324. Ông Ngô Sách Thực - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

325. Ông Đỗ Duy Thường - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

326. Ông Nguyễn Bá Thủy - Chủ tịch Hội  Kế hoạch hoá Gia đình Việt Nam.

327. Ông Nguyễn Hữu Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Tổng Giám đốc Công ty đầu tư thương mại Thủy sản Thống nhất.

328. Ông Trần Minh Thụy - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cà phê Phước An, tỉnh Đăk Lăk.

329. Bà Nguyễn Thị Thủy - Nông dân tiêu biểu sản xuất giỏi xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

330. Ông Huỳnh Quang Tiên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước.

331. Mục sư Triệu Phúc Tiến - Ủy viên Ban Trị sự, Tổng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).

332. Ông Hà Sỹ Tiếp - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

333. Ông Nguyễn Văn Tiếp - Nghệ nhân ưu tú, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mộc mỹ nghệ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

334. Ông Trần Phù Tiêu - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ.

335. Ông  Giàng A Tính - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên.

336. Ông Trần Tình - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

337. Ông Lô Xuân Tình - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim  Đa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

338. Ông Hoàng Văn Toàn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

339.Hòa Thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố hồ Chí Minh.

340. Ông Trương Thắng Trận - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang.

341. Bà Trần Thị Đoan Trang - Bác sỹ, Bệnh viện Trung ương Huế.

342. Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Thuận An.

343. Ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

344. Ông  Trần Bình Trọng - Thường vụ Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum.

345. Ông Đinh Văn Trung - Trạm Phó Khuyến nông, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

346. Bà  Lương Thị Trường - Giám đốc Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi.

347. Ông Lê Truyền - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

348. Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

349. Ông Thạch Minh Tú - Người tiêu biểu ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

350. Ông Hồ Sơn Tư - Nông dân tiểu biểu lĩnh vực: Sản xuất Nông nghiệp và chế biến gỗ.

351. Linh mục Phan Khắc Từ - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

352. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

353. Ông Võ Lê Tuấn  - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Long An. 

354. Ông Võ Sỹ Tuấn - Viện Trưởng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

355. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

356. Ông Vi A Tuấn - Người tiêu biểu, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai.

357. Ông Nguyễn Túc - nguyên Uỷ viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

358. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

359. Ông  Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

360. Bà Phan Thị Tươi - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.

361. Ông Nguyễn Ngọc Tương - Phó Chính ủy Quân Chủng Hải Quân.

362. Ông Trương Ty - Tổng Giám đốc Công ty Nệm Vạn Thành.

363. Bà Lồ Dìn Tỷ - Người tiêu biểu thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

364. Ông Uêp - Trưởng Ban CT Mặt trận làng Dôr 2, xã Glar, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

365. Bà Tao Thị Ún - Người Tiêu biểu, Bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.  

366. Ông Thổ Út - Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban MTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

367. Bà Lương Bạch Vân - Chủ tịch Hội liên lạc Người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

368. Bà Hồ Thị Vân - Bí thư Huyện Đoàn Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

369. Ông Lý Khải Văn - Người tiêu biểu, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

370. Ông Giàng Seo Vần - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

371. Bà Hà Mai Ven - Người tiêu biểu xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

372. Ông Đoàn Văn Viện - Ủy viên Ban chấp hành Hội Người Việt Nam ở Angola.

373. Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

374. Ông  Bàn Đức Vinh - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang.

375. Ông Hoàng Ngọc Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên.

376. Bà Hà Thị Vinh - Nghệ nhân, chuyên gia ngành sản xuất gốm sứ Mỹ nghệ xuất khẩu.

377. Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Nguyên Uỷ viên Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.

378. Ông Vy Văn Vũ - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai.

379. Ông Pờ Pò Xá - Cán bộ UBND xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

380. Hòa thượng Thích Quảng Xả - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum.

381. Hòa thượng Thạch  Sok Xane - Phó Chủ tịch  Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

382. Bà Lê Thị Kim Xuyến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng.

383. Ông Vi Hoàng Yến - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung, khu công nghiệp Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.