Khẩn trương cụ thể hóa những quy định, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(Mặt trận) - Chiều 15/6, tại thành phố Hải Dương, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 12 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ năm 2022.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công việc của các cấp ủy Đảng, Ban Tổ chức 12 tỉnh, thành phố trong khu vực thời gian qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn do dịch bệnh, tham mưu cho cấp ủy để thực hiện tốt và hoàn thành số lượng lớn các nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng những kết quả của tỉnh Hải Dương đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm; những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, để những văn bản, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cần tập trung quán triệt, cụ thể hóa tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Ban Tổ chức các cấp ủy là cơ quan tham mưu giúp việc phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quy định để triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương, đặc biệt là việc thực hiện luân chuyển cán bộ, khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo và tạo sự đồng bộ, mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Tổ chức các cấp ủy khẩn trương, kịp thời tham mưu, quán triệt cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, văn bản mới của Đảng như rà soát, bổ sung quy hoạch; luân chuyển để đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ. Cùng với đó, cần đổi mới phương pháp, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả công việc tham mưu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ.

Về vấn đề biên chế, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, sau khi có hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cần có hướng dẫn cụ thể và phân bổ biên chế hợp lý. Đối với những biên chế làm việc không quan trọng có thể chuyển sang hợp đồng để dành biên chế cho những người làm công tác chuyên môn.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Trung ương, trong đó có quy định về việc bổ nhiệm, điều động, biệt phái cán bộ, như làm rõ thời gian giữa các lần bổ nhiệm, tránh việc lợi dụng bổ nhiệm nhiều chức vụ trong cùng một thời điểm...

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 3 quy định, 2 quyết định, 2 kết luận, chủ trì ban hành 3 hướng dẫn quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hầu hết Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã nhanh chóng tham mưu, cụ thể hóa để áp dụng cho phù hợp với thực tiễn địa phương trên cơ sở tuân thủ nghiêm quy định của Trung ương. Trong đó, 8 Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành các đề án lớn về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Về tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 12/12 ban tổ chức đã tham mưu cho cấp ủy địa phương ban hành kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03 - KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm, 12 địa phương đã thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức các cơ quan Đảng theo Quy định số 46-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

Ban Tổ chức 12 địa phương đều đã rà soát tổng hợp số liệu, biên chế khối Đảng, đoàn thể, khối chính quyền tỉnh, thành phố, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền chính thức phân bổ, giao chỉ tiêu biên chế giai đoạn 2021-2026.

Công tác bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ được đặc biệt quan tâm. Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã tham mưu cấp ủy thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 239 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý, trong đó luân chuyển 35 lượt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 204 lượt.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được một số địa phương triển khai, đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên. Công tác đảng vụ được thực hiện nền nếp, nhiều địa phương đã có sáng kiến trong công tác tạo nguồn kết nạp, phát triển đảng viên mới…

Trong 6 tháng cuối năm, các tỉnh, thành phố trong khu vực tập trung bám sát 10 nhiệm vụ tại Kết luận số 06-KL/BTCTW ngày 20/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương để tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, quy định, hướng dẫn thực hiện tại địa phương; đồng thời tập trung phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong xây dựng và hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Các tỉnh, thành phố cũng hoàn thành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; giải quyết dứt điểm những sai sót trong công tác cán bộ theo Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư trước ngày 30/6/2022.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 12 Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy đã kiến nghị nhiều vấn đề với Ban Tổ chức Trung ương như việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, việc chuyển sinh hoạt Đảng; phụ cấp cho cấp ủy các chi bộ ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; ứng dụng phần mềm trong quản lý các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên...