TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

(Mặt trận) - Chiều 10/5/2022, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị Trung ương 5 đã hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc lớn rất quan trọng. Trung ương đã nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/09/2023 - Khu dân cư không có hạ tầng

20 năm - Ngày hội của ý Đảng, lòng dân

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư