Sôi nổi Đại hội Mặt trận cấp cơ sở

(Mặt trận) - Vào thời điểm này, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 đang được các xã, phường, thị trấn đồng loạt triển khai trên toàn quốc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với Đại hội lần này, nhiều kỳ vọng đã được đặt ra để Mặt trận thực sự là tổ chức giám sát, phản biện xã hội, đồng thời cũng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân. Với tinh thần chỉ đạo chung và sự vào cuộc của các cấp ủy, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đang được tiến hành đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung chương trình cũng như đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp xã với những Chương trình hành động cụ thể, hiệu quả, thiết thực trong nhiệm kỳ mới…

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/06/2024 - Khu dân cư ngập úng nặng suốt nhiều năm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/06/2024 - Nhiều hộ bị thiếu ruộng sau dồn điền đổi thửa

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt