Phát huy vai trò của Mặt trận trong phản biện xã hội

(Mặt trận) - Những kiến nghị góp phần giải quyết hiệu quả vấn đề nảy sinh trong cuộc sống… Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được hoàn thiện hơn sau khi tiếp thu ý kiến của Mặt trận… Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã ngày một phát huy hơn vai trò của mình thông qua làm tốt công tác phản biện xã hội… Sự đổi mới này đã góp phần tập hợp và huy động sức mạnh của toàn dân trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Xác định công tác giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 26/05/2022 - Chưa tìm ra nguyên nhân gây sụt lún đất tại Nghệ An