Nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận

(Mặt trận) - Giám sát quá trình xây dựng các công trình dân sinh phục vụ đời sống nhân dân… Giám sát các nguồn lực hỗ trợ để phát triển hạ tầng nông thôn… Những năm qua, nhiều chương trình giám sát đã được Mặt trận các cấp triển khai, đem lại kết quả thiết thực. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của mình, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động này. Đổi mới nội dung, phương thức giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết hiện nay. Nhân dân mong muốn được giám sát, phản biện một cách thực chất để những chủ trương, chính sách pháp luật đi vào cuộc sống, để quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được bảo đảm, và nhà nước pháp quyền xã hộ chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/06/2024 - Hàng trăm nông dân là nạn nhân trong đường dây vỡ hụi