MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra

Bàn tiến, không bàn lùi để khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2020

Hội nghị Chính phủ với các địa phương