Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân

(Mặt trận) - Ổn định việc làm và thu nhập của người dân, người lao động mất việc, giãn việc ở các khu công nghiệp… Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất… Nhiều nội dung cử tri kiến nghị được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Những vấn đề này không chỉ cho thấy trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong lắng nghe, tập hợp những nguyện vọng của Nhân dân gửi đến cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, những kiến nghị cho thấy cần phải có thêm nhiều nỗ lực hơn trong giải quyết những vấn đề đang đặt ra với đời sống sản xuất sinh hoạt của người dân.

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/06/2024 - Hàng trăm nông dân là nạn nhân trong đường dây vỡ hụi