Đổi mới công tác Mặt trận

(Mặt trận) - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở đang tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. 5 năm qua, nhận thức đầy đủ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong việc vận động, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng bộc lộ những hạn chế, vướng mắc, đòi hỏi Mặt trận ở cấp cơ sở cần nỗ lực hơn, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, và là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân ở cơ sở.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản anh hùng ca bất diệt

Thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

THI ĐUA XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT