Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng lễ Phục Sinh năm 2019

MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam