Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I đến lần thứ XIII

(Mặt trận) -

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Huy động được hơn 280 tỷ đồng tương đương với 5.600 căn nhà đại đoàn kết gửi tới người nghèo tỉnh Điện Biên và một số địa bàn các tỉnh Tây Bắc

Nội dung Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

Đại hội lần thứ I của Đảng được tổ chức từ ngày 27 đến 31/3/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc), với sự tham dự của 13 đồng chí đại biểu thay mặt 6.000 đảng viên đang hoạt động ở trong và ngoài nước.

 

Đại hội lần thứ II của Đảng được tổ chức từ ngày 11 đến 19/2/1951 tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang, với 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 760 nghìn đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ toàn Đông Dương.

 

Đại hội lần thứ III của Đảng được tổ chức từ ngày 5 đến 10/9/1960 tại Thủ đô Hà Nội, với 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết đại diện hơn 500 nghìn đảng viên trong cả nước.

 

Đại hội lần thứ IV của Đảng được tổ chức từ ngày 14 đến 20/12/1976 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.008 đảng viên thay mặt hơn 1,55 triệu đảng viên trong cả nước. Dự Đại hội có 29 đoàn đại biểu quốc tế.

 

Đại hội lần thứ V của Đảng được tổ chức từ ngày 27/2 đến 31/3/1982 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.033 đại biểu thay mặt hơn 1,72 triệu đảng viên. Dự Đại hội có 47 đoàn đại biểu quốc tế.

 

Đại hội lần thứ VI của Đảng được tổ chức từ ngày 15 đến 18/12/1986 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.129 đại biểu thay mặt hơn 1,9 triệu đảng viên. Dự Đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế.

 

Đại hội lần thứ VII của Đảng được tổ chức từ ngày 24 đến 27/6/1991 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.176 đại biểu thay mặt hơn 2,155 triệu đảng viên. Dự Đại hội có 30 đoàn đại biểu quốc tế.

 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng được tổ chức từ ngày 28/6 đến 1/7/1996 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đảng viên đại diện cho gần 2 triệu 130 nghìn đảng viên trong cả nước.

 

Đại hội lần thứ IX của Đảng được tổ chức từ ngày 19 đến 22/4/2001 tại Hà Nội, với khẩu hiệu hành động: “Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới”.

 

Đại hội lần thứ X của Đảng được tổ chức từ ngày 18 đến 25/4/2006 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.176 đại biểu đại diện cho 3,1 triệu đảng viên trong cả nước.

 

Đại hội lần thứ XI của Đảng được tổ chức ngày 12 đến ngày 19/1/2011 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.377 đại biểu (trong đó có 11 đại biểu ở Đảng bộ ngoài nước) thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 175 đồng chí Ủy viên chính thức và 25 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

 

Đại hội lần thứ XII của Đảng được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 28/1/2016 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Đây là Đại hội có số lượng đại biểu đông nhất trong 12 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức từ ngày 26/1 đến 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên.