Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

Nâng cao chất lượng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí

Nâng cao chất lượng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí

TP Cần Thơ: Tăng cường khối đại đoàn kết, quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TP Cần Thơ: Tăng cường khối đại đoàn kết, quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí Cách mạng đồng hành cùng đất nước, dân tộc, là vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí Cách mạng đồng hành cùng đất nước, dân tộc, là vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ngãi: Tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ngãi: Tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trao giải lần thứ hai Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trao giải lần thứ hai Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc

Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng