Khai mạc Phiên họp thứ Năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ Năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid - 19

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid - 19

Bế mạc Phiên họp thứ Tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ Tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

Làm rõ quy trình biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia

Làm rõ quy trình biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia

Khẩn trương xây dựng chương trình tái thiết, phục hồi nền kinh tế

Khẩn trương xây dựng chương trình tái thiết, phục hồi nền kinh tế

Khai mạc Phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Giám sát văn bản quy phạm pháp luật phải làm thường xuyên, liên tục và có tính kế thừa giữa các nhiệm kỳ

Giám sát văn bản quy phạm pháp luật phải làm thường xuyên, liên tục và có tính kế thừa giữa các nhiệm kỳ

Hoàn tất việc xem xét nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2

Hoàn tất việc xem xét nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2

Thêm 4 giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Thêm 4 giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật

Cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật

Khai mạc Phiên họp thứ Ba Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm các nội dung trình Quốc hội đạt chất lượng cao

Khai mạc Phiên họp thứ Ba Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm các nội dung trình Quốc hội đạt chất lượng cao

Đổi mới và đẩy mạnh giám sát là khâu trọng tâm, then chốt

Đổi mới và đẩy mạnh giám sát là khâu trọng tâm, then chốt

Bế mạc Phiên họp thứ Hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ Hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội