Bình Định: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bình Định: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

TP Hà Nội: Chung tay xây dựng khu dân cư văn minh

TP Hà Nội: Chung tay xây dựng khu dân cư văn minh

Phát huy khối đại đoàn kết, xây dựng phường Mỹ Phước giàu đẹp, văn minh

Phát huy khối đại đoàn kết, xây dựng phường Mỹ Phước giàu đẹp, văn minh

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Tuyên Quang: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của người Tày Tuyên Quang

Tuyên Quang: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của người Tày Tuyên Quang

Huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Long An thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Long An thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MTTQ thành phố Sơn La đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

MTTQ thành phố Sơn La đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đak Đoa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đak Đoa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Lào Cai đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Lào Cai đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

Quảng Nam: Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Quảng Nam: Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tiên Thủy tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tiên Thủy tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh

Bình Thuận: Khơi dậy nội lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bình Thuận: Khơi dậy nội lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Long An: Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Long An: Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Quảng Trị: Xung kích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Quảng Trị: Xung kích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh