Quảng Ninh: Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ

Quảng Ninh: Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ

Gia Lai: Phát huy vai trò của các mô hình tự quản

Gia Lai: Phát huy vai trò của các mô hình tự quản

Nam Định: Phát huy vai trò của các ban công tác Mặt trận cơ sở

Nam Định: Phát huy vai trò của các ban công tác Mặt trận cơ sở

Khi khu dân cư phát huy vai trò của tổ tự quản

Khi khu dân cư phát huy vai trò của tổ tự quản

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đổi mới hoạt động Mặt trận phù hợp với tình hình mới

Đổi mới hoạt động Mặt trận phù hợp với tình hình mới

Phát huy vai trò những điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa

Phát huy vai trò những điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa

Phát huy vai trò của Mặt trận trong vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

Phát huy vai trò của Mặt trận trong vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

Mặt trận phát huy vai trò vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Mặt trận phát huy vai trò vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Phát huy vai trò làm cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân

Phát huy vai trò làm cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân

Nam Định: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

Nam Định: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

Hà Giang: Phát huy vai trò tiên phong của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hà Giang: Phát huy vai trò tiên phong của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

MTTQ huyên Châu Thành (Tây Ninh): Phát huy vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

MTTQ huyên Châu Thành (Tây Ninh): Phát huy vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn huyện Ngọc Lặc

Phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn huyện Ngọc Lặc