Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh gặp gỡ người đứng đầu các tổ chức tôn giáo

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh gặp gỡ người đứng đầu các tổ chức tôn giáo

Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu

Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà kiểm tra Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại An Giang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà kiểm tra Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại An Giang

Bình Thuận: Giám sát đạo đức, lối sống người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Bình Thuận: Giám sát đạo đức, lối sống người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Phú Thọ: MTTQ giám sát việc tiếp công dân của cấp ủy, người đứng đầu

Phú Thọ: MTTQ giám sát việc tiếp công dân của cấp ủy, người đứng đầu

Ninh Thuận: Giám sát việc tu dưỡng, đạo đức, lối sống của người đứng đầu

Ninh Thuận: Giám sát việc tu dưỡng, đạo đức, lối sống của người đứng đầu

Ninh Bình: Giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW

Ninh Bình: Giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW

Về kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu: Những yêu cầu đưa ra và thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu

Về kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu: Những yêu cầu đưa ra và thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu

Hà Nội yêu cầu người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền không được ra khỏi thành phố

Hà Nội yêu cầu người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền không được ra khỏi thành phố

Một số giải pháp nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Một số giải pháp nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Người đứng đầu đối thoại với dân: Đừng chờ có “điểm nóng”

Người đứng đầu đối thoại với dân: Đừng chờ có “điểm nóng”

Xây dựng cơ chế kiểm soát việc trao và thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa

Xây dựng cơ chế kiểm soát việc trao và thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa

Mối quan hệ giữa lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác cán bộ

Mối quan hệ giữa lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác cán bộ