Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị (Khoá VII) và Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX)

Kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị (Khoá VII) và Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc

Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII

Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Gặp mặt các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Gặp mặt các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII