Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vĩnh Long: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Vĩnh Long: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Hòa Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Hòa Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Bộ Y tế

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Bộ Y tế

Long An: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Long An: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Long An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Long An

Chủ tịch nước: TP Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI

Chủ tịch nước: TP Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại Ủy ban Dân tộc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại Ủy ban Dân tộc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tại Hưng Yên

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tại Hưng Yên

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại Vĩnh Long

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại Vĩnh Long

Trà Vinh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Trà Vinh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại tỉnh Trà Vinh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại tỉnh Trà Vinh

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ gìn hòa bình để phát triển đất nước

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ gìn hòa bình để phát triển đất nước

Yên Bái: Đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Yên Bái: Đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới