Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Đổi mới để gần dân, hiểu dân và đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Đổi mới để gần dân, hiểu dân và đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Quyết tâm của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở

Quyết tâm của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam

Nhân lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc từ các phong trào thi đua

Nhân lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc từ các phong trào thi đua

Lựa chọn những nội dung cụ thể và hướng phong trào thi đua về cơ sở

Lựa chọn những nội dung cụ thể và hướng phong trào thi đua về cơ sở

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025: Biểu dương 180 điển hình tiên tiến trong triển khai các phong trào thi đua

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025: Biểu dương 180 điển hình tiên tiến trong triển khai các phong trào thi đua

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam: Trách nhiệm của người trẻ

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam: Trách nhiệm của người trẻ

Sẵn sàng cho Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam

Sẵn sàng cho Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam

Điều chỉnh luật để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn

Điều chỉnh luật để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam: Người đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam: Người đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động

Đổi mới phương pháp thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Đổi mới phương pháp thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền bảo vệ môi trường

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền bảo vệ môi trường

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ có Phó Chủ tịch mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ có Phó Chủ tịch mới

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến