LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 10/02/2020 - 16/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 24/02/2020 - 01/3/2020)

Vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình đầu tư công

Linh hoạt và minh bạch trong công tác quản lý kế toán Quỹ ‘Vì người nghèo’