Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) năm 2022.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Theo đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên yêu cầu Mặt trận các cấp thực hiện tốt Chương trình hành động số 19/CTr-MTTW ngày 19/1/2017 của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đồng thời triển khai có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. MTTQ các cấp trong tỉnh chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC; theo dõi, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, người lao động. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về PCTN,TC và về các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: Chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên; công tác cán bộ; các quy định liên quan đến cơ chế phân công, phân cấp, xác định trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân, thủ tục hành chính; tài chính công...

 

Ban Thường trực MTTQ tỉnh Phú Yên lưu ý, việc triển khai kế hoạch thực hiện công tác PCTN,TC phải bảo đảm thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xác định rõ các mục đích, yêu cầu đặt ra trong công tác PCTN,TC của mặt trận các cấp.

 THÚY HẰNG