Tuyên Quang: Huyện Sơn Dương sẵn sàng cho Đại hội MTTQ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Mặt trận) -Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Sơn Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ được tổ chức trong hai ngày 3 và 4/6/2024. Các phần việc chuẩn bị cho Đại hội đã được Ban trù bị hoàn tất chu đáo.

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bắc Quang, Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xác định Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng; thông qua đại hội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được hoàn tất. Ảnh: Thanh Nguyên.

Đây cũng là dịp tổng kết, đánh giá đúng khách quan tình hình các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ qua và xây dựng phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động thực hiện nhiệm kỳ mới.

Uỷ ban MTTQ huyện Sơn Dương đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp xã - thị trấn. Các điều kiện về nhân sự, chuẩn bị hệ thống văn kiện được tập trung thực hiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan, tổ chức lấy ý kiến các tập thể, cá nhân theo đúng quy trình.

Đến nay, công tác xây dựng và in ấn văn kiện đã được hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tổ chức phát động, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng đại hội với nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực; quyết tâm cao đưa Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sơn Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp.

Thanh Nguyên