Quảng Trị: Vận động xây 325 căn nhà và 50 mô hình sinh kế hỗ trợ người nghèo

(Mặt trận) -Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phân bổ chỉ tiêu vận động ủng hộ xây dựng 325 ngôi nhà và 50 mô hình hỗ trợ kinh doanh sản xuất trên địa bàn.

Đắk Nông: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bình Định: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam

Quảng Trị: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023 và Phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

Ngày 22/3, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Trị thông báo về việc phân bổ chỉ tiêu vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà và mô hình sinh kế năm 2023 cho các huyện, thị xã, TP trên địa bàn.

 Năm 2023, vận động ủng hộ xây dựng 325 căn nhà và 50 mô hình sinh kế hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Quảng Trị.

Theo đó, căn cứ số lượng cán bộ công nhân viên chức và lao động trên địa bàn các địa phương quản lý, căn cứ tình hình thực tiễn mỗi địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Trị giao chỉ tiêu cho 10 huyện, thị xã, TP trên địa bàn vận động hơn 11,770 tỷ đồng.

Đồng thời, năm 2023, phân bổ tại các địa phương xây dựng tổng cộng 325 ngôi nhà và 50 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong đó, các địa phương thực hiện hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo nằm trong danh sách Đề án số 197/ĐA-UBND-MTTQ ngày 6/10/2022 về huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.

Đối với một số nhà tại TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị và huyện Cam Lộ không có nhu cầu xây mới, cần có đề xuất điều chỉnh, bổ sung để thực hiện hoặc hỗ trợ các địa phương khó khăn trong tỉnh.

Kinh phí hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo từ 5 - 25 triệu đồng/1 mô hình/1 hộ gia đình.

N.V