Hà Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bắc Quang, Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ngày 13/6, Ủy ban MTTQ huyện Bắc Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Đắk Nông thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại Đắk Mil

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Bạch Thông

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà người có công tiêu biểu

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp của huyện Bắc Quang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường đoàn kết, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tổ chức thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, như: “Cả nước chung tay vì người nghèo”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

 Các ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Bắc Quang nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; thi đua thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, góp phần nâng cao ý thức của mỗi người dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông… Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân...

Với chủ đề: “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm”, đại hội đã hiệp thương cử 54 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và 18 đại biểu đi dự đại hội MTTQ cấp trên. Đồng thời, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác MTTQ giai đoạn 2019 - 2024.

* Trong ngày 13/6, Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tới dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và 155 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Yên Minh đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới nội dung hoạt động hướng về cơ sở, đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động nhân dân. Thực hiện tốt 5 chương trình hành động, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ các cấp triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Vì người nghèo; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Quỹ Vì người nghèo huyện vận động được trên 4,2 tỷ đồng, hỗ trợ trên 1.600 lượt hộ nghèo, người có uy tín, học sinh vượt khó, xây dựng được 52 nhà Đại đoàn kết. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong nhiệm kỳ giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân, hòa giải thành công 357/394 vụ việc. Các hoạt động củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hệ thống MTTQ được tăng cường…

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Minh lần thứ XV tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển quê hương. Mục tiêu nhiệm kỳ 2024 – 2029 xác định tiếp tục nâng cao vai trò của MTTQ, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Đồng thời, Đai hội đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động.

 Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh khóa XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 thành viên tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. UBND huyện Yên Minh đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, giai đoạn 2019 – 2024.

T.L tổng hợp