Chiêm Hoá (Tuyên Quang) phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp

(Mặt trận) -Chiều 26-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Các tổ chức thành viên ký cam kết thi đua tại hội nghị.

Theo đó, đợt thi đua đặc biệt được thực hiện từ tháng 9-2023 đến tháng 10-2024, với các nội dung trọng tâm: tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành đề án xoá nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm".

Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Uỷ ban MTTQ huyện Chiêm Hóa kêu gọi các tổ chức thành viên, Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hưởng ứng triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các nội dung thi đua. Kết quả phong trào thi đua được thể hiện bằng các công trình, phần việc cụ thể. Uỷ ban MTTQ huyện cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, MTTQ các xã, thị trấn đã ký cam kết thi đua, quyết tâm hoàn thành các nội dung trong đợt thi đua đã đề ra.

 Theo Báo Tuyên Quang