An Giang chuẩn bị chu đáo đại hội Mặt trận các cấp

(Mặt trận) -Xác định đại hội MTTQVN các cấp (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là sự kiện chính trị quan trọng, Ban Thường trực UBMTQVN tỉnh An Giang triển khai công tác chuẩn bị từ sớm. Quá trình này cần đảm bảo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ của UBMTQVN các cấp, tổ chức thành viên và Nhân dân.

Thanh Hóa: Đại hội điểm MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội điểm MTTQ xã Bằng Lang (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang)

Cà Mau: Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

 Hội nghị triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQVN các cấp trong tỉnh An Giang

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh: “Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa trong Nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, cũng là thời cơ để hệ thống mặt trận các cấp trong tỉnh đề ra giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…”.

Vì vậy, MTTQ các cấp cần quán triệt đầy đủ Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN; Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Đồng thời, triển khai chuẩn bị, tổ chức đại hội ở từng cấp nghiêm túc, chu đáo, thành công, xây dựng MTTQ xứng đáng là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đại hội MTTQVN các cấp tiến hành hiệp thương UBMTTQVN của nhiệm kỳ mới đảm bảo cơ cấu, chất lượng, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực, thực sự là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc chọn cử đoàn đại biểu đi dự đại hội MTTQVN cấp trên trực tiếp phải đúng số lượng, thành phần được phân bổ; đại biểu tham dự phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của đại hội.

Theo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang, đại hội đại biểu MTTQVN cấp xã tổ chức không quá 1 ngày, hoàn thành trong tháng 4/2024; đại hội điểm hoàn thành trung tuần tháng 2/2024. Đại hội đại biểu MTTQVN cấp huyện tổ chức không quá 2 ngày, hoàn thành trong tháng 6/2024; đại hội điểm hoàn thành vào cuối tháng 4/2024. Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh tổ chức không quá 2,5 ngày, hoàn thành trong tháng 8/2024.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện chọn phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên) và xã Tân Trung (huyện Phú Tân) để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm. Đồng thời, chọn huyện Châu Phú tổ chức đại hội điểm cấp huyện rút kinh nghiệm. Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện còn lại chọn đơn vị cấp xã để đại hội điểm cho cấp mình. Sau đại hội điểm, các đơn vị còn lại tổ chức đại hội theo tiến độ kế hoạch.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ kết quả đạt được, mô hình hay, nhân tố mới, hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phân tích, làm rõ thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ tới; dự báo, phát hiện vấn đề mới để giải quyết kịp thời.

Chương trình hành động bám sát tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ thị, kết luận của Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn; triệt để khắc phục hạn chế của nhiệm kỳ trước. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của mặt trận trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và phát huy nguồn lực, động lực của đất nước, vai trò làm chủ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Chuẩn bị nhân sự UBMTTQVN các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; cơ cấu thành phần bảo đảm để mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài; bảo đảm tỷ lệ phù hợp người ngoài Đảng tham gia UBMTTQVN…

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, đại hội phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ, Điều lệ MTTQVN. Đại hội phải thực sự phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của thành viên, MTTQVN các cấp và Nhân dân, góp phần tạo nên chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống mặt trận. Tỉnh tăng cường lãnh, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBMTTQVN các cấp; tạo điều kiện để mặt trận thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ban Thường trực UBMTTQVN từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền để đại hội MTTQVN các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với khí thế mới, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Bên cạnh đó, phát động phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng đại hội, với những công trình thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

TRUNG HIẾU