CHỦ TỊCH MẶT TRẬN CÁC THỜI KỲ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TÓM TẮT LÝ LỊCH ĐỒNG CHÍ ĐỖ VĂN CHIẾN, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA IX

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hội trưởng danh dự Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt, tháng 5/1946); Chủ tịch danh dự Mặt trận Liên Việt tháng 3/1951); Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 9/1955).

2. Cụ Nguyễn Lương Bằng - Chủ nhiệm đầu tiên của Tổng bộ Việt Minh, tháng 5/1941.

3. Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, tháng 5/1946.

4. Cụ Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Mặt trận Liên Việt tháng 3/1951; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 9/1955; Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 2/1977.

5. Cụ Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tháng 2/1977; Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 5/1983.

6. Cụ Huỳnh Tấn Phát - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 5/1983.

7. Cụ Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tháng 12/1960; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 11/1988; Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tháng 8/1994.

8. Cụ Lê Quang Đạo - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 8/1994.

9. Ông Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 8/1999; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 9/2004.

10. Ông Huỳnh Đảm - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 1/2008 - tháng 9/2013.

11. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 9/2013 - tháng 6/2017.

12. Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 6/2017 - tháng 4/2021.

12. Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 4/2021 đến nay.