MTTQ Quảng Ninh: Chủ động đổi mới phương thức giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) -Ngày 11/9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp giao ban nghe báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: QMG

9 tháng đầu năm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh đã có sự đổi mới trong tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, kịp thời cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chủ động lựa chọn các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện đảm bảo sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là trong công tác vận động, tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội… Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển của tỉnh.

Về các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, trong đó có Chỉ thị 18 ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tích cực, chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là chủ đề công tác năm liên quan tới nội dung “nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”. Việc nắm bắt, dự báo, phản ánh kịp thời tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề mới nảy sinh ngay từ cơ sở và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân cũng cần được tăng cường để kịp thời để phản ánh với cấp ủy, chính quyền… Công tác xây dựng tổ chức cán bộ, phát triển đoàn viên, hội viên gắn với nâng cao chất lượng cần được quan tâm.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để lựa chọn công việc, nội dung hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng mạnh về cơ sở. Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh (30/10/1963 – 30/10/2023), MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng nhằm tạo ra sự vui tươi, phấn khởi, niềm tin và sự tự hào trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

ĐÔNG BẮC