MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương: Giám sát, phản biện những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc

(Mặt trận) -MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Từ việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội các nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận đã trúng những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, bức xúc.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh giám sát việc thực hiện trách nhiệm và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh

Giám sát, phản biện, phát huy vai trò của nhân dân

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa: Triển khai Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội

 Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương họp đoàn giám sát việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cho biết, trong năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát, phản biện hướng vào các lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh hưởng rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân. Điểm nổi bật trong công tác giám sát được cấp ủy chỉ đạo thống nhất không bị trùng lặp nội dung, địa bàn giám sát. Ngoài việc triển khai, thực hiện tốt chương trình giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam, của tỉnh, các địa phương, đơn vị tổ chức giám sát từ 2-3 chuyên đề.

Những con số thống kê cho thấy hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận tỉnh Hải Dương đã được nâng lên cả về lượng và chất. Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh đã chủ trì tổ chức 500 cuộc giám sát trực tiếp theo kế hoạch đề ra. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 9 cuộc giám sát trực tiếp tại 9 đơn vị, cấp huyện, tổ chức 36 cuộc giám sát tại 108 đơn vị, cấp xã 455 cuộc.

Cùng với đó hoạt động giám sát tại cơ sở cũng được các cấp MTTQ chú trọng thông qua mạng lưới Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Qua hoạt động, các Ban Thanh tra nhân dân tại các xã, phường, thị trấn đã giám sát 1.124 vụ việc; kiến nghị xử lý 1.095 vụ việc. Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 208/223 dự án đầu tư của cộng đồng, trong đó xác định 198 dự án đầu tư đúng quy định, 3 dự án có vi phạm, 14 dự án chưa xác định, đã kiến nghị, phản ánh 1 vụ việc, được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và thông báo kết quả xử lý 3 vụ việc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đến việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội để lựa chọn nội dung, vấn đề đúng và trúng để giám sát phản biện. Trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Chương trình giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương sẽ chủ trì tổ chức 4 chuyên đề giám sát gồm: Giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026; Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp huyện; Giám sát người đứng đầu các sở thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính.

Cũng theo Chương trình giám sát này, Ủy ban MTTQ huyện và cấp xã tổ chức giám sát các nội dung như: Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND các cấp giữa nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã lựa chọn nội dung giám sát các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi của đông đảo các tầng lớp nhân dân như: Giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; giám sát việc thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Vũ Mạnh