Bắc Giang: Phản biện dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030

(Mặt trận) -Sáng 12/9, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phản biện; ông Phùng Văn Minh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế của Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phản biện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Hội đồng phản biện.  

Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị. 

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030 là phát triển các cụm ngành kinh tế quan trọng theo hướng xanh hóa; tăng cường sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu suất, sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng. 

Đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực để cải thiện, giải quyết các vấn đề môi trường, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững. Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần cùng cả nước trong việc thực hiện mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Kế hoạch đã xác định rõ những mục tiêu cụ thể về xanh hóa các ngành kinh tế; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Cùng đó đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện. Đó là: Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn kết với các mục tiêu tăng trưởng xanh; truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức. Phát triển nguồn nhân lực và việc làm xanh; huy động nguồn lực tài chính và thúc đẩy đầu tư cho tăng trưởng xanh; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; hợp tác, liên kết thực hiện tăng trưởng xanh. Bảo đảm bình đẳng trong chuyển đổi xanh; thực hiện tăng trưởng xanh trên một số ngành, lĩnh vực chủ yếu.

Tham gia vào dự thảo, ông Ngô Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, thành viên Hội đồng nêu: Cơ cấu ngành thương mại dịch vụ ngày càng giảm trong khi cơ cấu ngành công nghiệp tăng vượt bậc. Tỉnh cần có đánh giá cụ thể về các nguyên nhân, từ đó xác định giải pháp phù hợp. Trong đó chú trọng các biện pháp để lan tỏa sự phát triển của công nghiệp tới nền kinh tế của tỉnh như: Phát triển logistics, kho bãi, đóng gói, bảo quản, vận tải, thông tin liên lạc. Quan tâm đầu tư cho đô thị, đặc biệt là dịch vụ thương mại, vui chơi, giải trí… Qua đó thực hiện đúng chiến lược tăng trưởng xanh của Chính phủ, của tỉnh là lấy con người làm trung tâm, động lực tăng trưởng.

Ông Hoàng Văn Lợi, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Hội đồng phản biện cho rằng dự thảo kế hoạch hành động của tỉnh đã đưa ra được bức tranh tổng thể về nguồn lực, qua đó tạo cơ sở để huy động hiệu quả nguồn lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH hài hòa với môi trường.

Ông đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung số liệu hiện tại của mỗi mục tiêu cụ thể. Cơ quan chức năng của tỉnh cần kịp thời cập nhật, hệ thống hóa những quy phạm hiện hành, ban hành mới hoặc sửa đổi những quy định hiện hành đã lạc hậu, bổ sung quy định phù hợp. Ban hành quy định, chế tài phù hợp, đúng thẩm quyền và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật nói chung, đặc biệt là những vi phạm cản trở hành động tăng trưởng xanh. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp.      

Một số ý kiến khác đề cập đến việc phân tích kết quả, ưu điểm, hạn chế thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020. Bổ sung đầy đủ hệ thống văn bản, pháp lý của tỉnh phục vụ tăng trưởng xanh. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thắng đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo kế hoạch, bảo đảm kế hoạch được ban hành sát với mục tiêu đề ra, đi vào cuộc sống và góp phần hoàn thành các mục tiêu KT-XH của tỉnh. Quan tâm điều chỉnh, bổ sung thông tin liên quan về thể chế. Làm rõ một số nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch nhằm bảo đảm rõ đơn vị thực hiện. Tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng phát triển KT-XH gắn với tăng trưởng xanh rõ ràng hơn. Bổ sung một số chỉ tiêu cụ thể từ nay đến hết năm 2030.

Đồng chí đề nghị Ban Dân chủ - Pháp luật (Ủy ban MTTQ tỉnh) tổng hợp ý kiến của các đại biểu, hoàn thành báo cáo để gửi cơ quan liên quan.

Tin, ảnh: Khôi Nguyên - Báo Bắc Giang