Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

 Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị phản biện đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW và Công văn này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò của công tác giám sát, phản biện xã hội. 

Kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân; về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các cấp ủy Đảng tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Hằng năm, Ban Thường vụ cấp ủy địa phương cho ý kiến về chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; lãnh đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. 

Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội, xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, một giải pháp căn bản để thực hiện hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết chủ trương của Đảng về công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chính quyền các cấp nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân; trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát; cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra; cơ chế để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử; có biện pháp xử lý tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây khó khăn, cản trở hoạt động giám sát, phản biện xã hội hoặc lợi dụng quyền giám sát, phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân. Bảo đảm kinh phí cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Chủ động đề xuất để Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, phản biện xã hội trực tiếp đối với các công trình, dự án có tác động, ảnh hưởng lớn đến các mặt đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lấy ý kiến phản biện hoặc góp ý trực tiếp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với các dự thảo quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc như vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, lao động, việc làm... 

Tăng cường giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri và nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định. MTTQ các cấp báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội tại kỳ họp HĐND cùng cấp, có ý kiến để các tổ chức, cá nhân liên quan trả lời các ý kiến, kiến nghị.

Phát huy vai trò chủ trì, tính chủ động của Ủy ban MTTQ các cấp; tăng cường phối hợp, hiệp thương thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, bản lĩnh, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên. 

Có cơ chế động viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của MTTQ, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người có kinh nghiệm thực tiễn, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng, động viên nhân rộng mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong công tác này.

Các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, cơ quan của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Công văn này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn bản thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW và Công văn này; chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng để Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, đăng tải và phản ánh kết quả việc triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các tổ chức thành viên có liên quan thống nhất xây dựng và thực hiện các kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. 

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời đề xuất việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

P.V