Yên Bái: Chương trình MTQG góp phần nâng chỉ số hạnh phúc cho đồng bào DTTS

(Mặt trận) -Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đang đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả ở Yên Bái, góp phần đưa chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57% - đạt mức 2, mức khá hạnh phúc.

MTTQ các cấp huyện Lâm Thao phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những "hạt giống đỏ" ở vùng Công giáo Đắk Nông

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG thời gian qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tổng thể các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ triển khai thực hiện cả 3 chương trình MTQG với tổng mức vốn đầu tư phát triển Trung ương hỗ trợ là hơn 2.252 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% vốn đầu tư toàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ triển khai thực hiện cả 3 Chương trình MTQG. Riêng đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi đã được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 1.384 tỷ đồng, chiếm 54% tổng vốn đầu tư ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG, giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, từ khi triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 đến nay, tỉnh đã giải ngân đạt gần 400 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch nguồn vốn đầu tư để thực hiện 218 công trình, trong đó chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, văn hoá, giáo dục… Bên cạnh đó, 31 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp đã được thực hiện để hỗ trợ nhà ở cho 828 hộ nghèo; hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho 69 hộ dân; hỗ trợ nước phân tán cho 489 hộ dân…

 Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ triển khai thực hiện cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Vốn của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi còn giúp tỉnh Yên Bái phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho 37.250 ha rừng giao khoán bảo vệ, đã giải ngân vốn gần 17.447 triệu đồng; giải ngân 645 triệu đồng thực hiện duy tu, bảo dưỡng 15 công trình cơ sở hạ tầng.

Theo ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái, đến nay, Chương trình MTQG 1719 đã đạt được một số kết quả khả quan trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 96,8% số thôn có nhà văn hoá. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 13/59 xã. Nhờ chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, cuộc sống của đồng bào các DTTS tỉnh Yên Bái ngày càng được cải thiện. Cơ sở hạ tầng vùng DTTS và miền núi tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hoá đạt 95,5%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp đạt 97,6%; tỷ lệ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,5%; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh đạt 99,4%.

Những kết quả đạt được cho thấy Chương trình MTQG 1719 và miền núi đang đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả ở Yên Bái, góp phần đưa chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%, đạt mức 2, mức khá hạnh phúc.

HOÀNG THU