Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tuyên truyền, vận động

(Mặt trận) - Phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tuyên truyền, vận động ngày càng được các cấp ủy đảng quan tâm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức Liêm và Chính trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

Thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát tờ rơi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân xã miền núi biên giới Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

GẮN VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ THIẾT THỰC TRONG ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vừa là yêu cầu khách khách quan, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, là yếu tố quan trọng bảo đảm mọi thành công của Đảng. Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là thông qua công tác tuyên truyền, vận động. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục làm rõ, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó xác định rõ: “Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên…”.

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng luôn luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập, quán triệt, thực hiện đường lối chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới bằng nhiều hình thức phù hợp như trực tiếp kết hợp với trực tuyến, tổ chức các hội nghị, hội thi… Từ nhiệm kỳ XII, nhất là trong nhiệm kỳ XIII, để kịp thời quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng theo hướng kịp thời hơn; mở rộng hình thức trực tuyến để tăng đối tượng, số lượng tham gia; nâng cao trách nhiệm học tập, nghiên cứu, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc quán triệt, triển khai các nghị quyết, văn bản của Đảng đến cán bộ, đảng viên; ban hành văn bản triển khai, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng gắn với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng chủ động, tích cực tham gia công tác vận động, tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Với nhiều hình thức khác nhau như infographic, văn bản, những chủ trương, chính sách quan trọng, nghị quyết của Đảng được lan tỏa trên internet, mạng xã hội, tiếp cận ngày càng nhiều hơn với công chúng, kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân.

Về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ năm 2018, Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” ra đời, công tác này ngày càng được chú trọng. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã tăng cường công tác tham mưu cho Đảng ban hành chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ quan thông tin đại chúng, cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kết hợp vận động, giáo dục, thuyết phục với xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Trên mạng xã hội và internet, đã thiết lập nhiều trang, nhóm cộng đồng phục vụ công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần định hướng dư luận, đấu tranh các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được phát động, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ này. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng. Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, qua các phương tiện báo chí, truyền thông được chú trọng. Hằng năm, tổ chức các đợt điều tra dư luận xã hội về các vấn đề dư luận quan tâm như khảo sát dư luận xã hội về góp ý sửa đổi Luật Đất đai, thăm dò dư luận về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới... Qua đó, phân tích, dự báo, tham mưu cho cấp ủy có những định hướng, điều chỉnh kịp thời, không để xảy ra các điểm nóng gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Các cấp ủy đảng cũng quan tâm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với những vấn đề thiết thực trong cuộc sống nhân dân. Hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục có sự thay đổi phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng vùng, từng đối tượng. Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước có bước phát triển mới, khơi dậy tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm thiết thực, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, đóng góp của nhân dân. Các chương trình phát triển sản xuất, văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo cho gia đình chính sách, công tác nhân đạo, từ thiện, khuyến học, khuyến tài, xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng thuận cao. Đó là các phong trào “Dân vận khéo”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày hội quốc phòng toàn dân”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Nhiều mô hình có hiệu quả như tổ tự quản, tổ hòa giải, tổ an ninh quốc phòng, khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội… gắn với giải quyết những vấn đề thiết thực trong cuộc sống của người dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị, các hoạt động tổ chức thực thi pháp luật của chính quyền, tiếp dân, đối thoại; tiếp xúc cử tri của cơ quan dân cử; đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ, phản biện xã hội, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội... đã góp phần quan trọng cho công tác tuyên truyền, vận động của Đảng. Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính khóa XII về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, công tác tiếp dân và đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từng bước đi vào nền nếp. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hơn nhiều hội nghị đối thoại với nhân dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp và nhân dân theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Hoạt động tiếp xúc cử tri của các đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp tục được tăng cường. Chính phủ đã xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp. Nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức các chương trình giám sát về các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội; phản biện một số văn bản quan trọng của Đảng, Quốc hội Chính phủ các bộ, ngành.

Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân, tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong đời sống, sản xuất của nhân dân, của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuyên truyền, bám địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Nhiều cấp ủy đảng, cơ quan chủ quản, ban tuyên giáo xây dựng quy chế hoặc định kỳ làm việc với các cơ quan làm công tác vận động, tuyên truyền, báo chí, xuất bản nghe báo cáo kết quả hoạt động, phản ánh những vấn đề quan tâm, dư luận xã hội và định hướng nhiệm vụ để thực hiện.

BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC, SÁT THỰC TIỄN

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác vận động, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa đổi mới, hiệu quả chưa cao, chưa sát với thực tiễn. Văn kiện Đại hội XIII nêu rõ: “Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị còn chậm đổi mới, có mặt còn lúng túng”(1). Trong đó, “công tác thông tin, tuyên truyền một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa phong phú, thường xuyên, kịp thời, chưa đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân. Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời”(2). Một số vấn đề phức tạp phát sinh chưa được quan tâm đầy đủ và có giải pháp, cách thức vận động, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” do Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII ban hành tháng 11/2022 đã xác định “Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới”. Trong đó, để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tuyên truyền, vận động, cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, chú trọng định hướng chính trị, tư tưởng trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về đường lối đổi mới, thành quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Hệ thống ngành Tuyên giáo và các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ cho công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; vận hành tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, mặt trận, đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Chú trọng tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động.

Công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục mang lại hiệu quả cao chính là sự lan tỏa những hành động tốt, việc làm tốt, tấm gương tiêu biểu, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ tư, nâng cao tính tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trên 3 phương diện: Học tập, làm theo, nêu gương theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thứ năm, thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải gắn với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tình hình của nhân dân; đặt mình vào vị trí của người dân. Các cấp, các ngành, cơ quan chức năng phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất quan điểm, giải quyết kịp thời các bức xúc của người dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng. Tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Các cấp ủy đảng ngày càng quan tâm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với những vấn đề thiết thực trong cuộc sống của người dân. Hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục có sự thay đổi phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng vùng, từng đối tượng.

Đổi mới công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, diễn biến phức tạp./.

Lê Phạm Tuấn Vinh - Hoàng Thu Hằng

-----------------------

(1) (2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.I, tr.93, tr.91.