Xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”

(Mặt trận) -Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm “xanh - sạch - đẹp” đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; cấp ủy đảng, chính quyền các cấp Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể và sự đồng thuận cao của nhân dân đã đạt được những kết quả và chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị của thành phố thay đổi đáng kể, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Hệ thống cây xanh được trồng nhiều trên các tuyến đường Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Hình ảnh đô thị từng buớc được thay đổi, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới; nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm xanh - sạch - đẹp trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân từng bước được nâng cao; mật độ cây xanh đô thị, cây xanh công cộng tăng đáng kể so với giai đoạn trước khi thực hiện Nghị quyết từ 4 m2/người lên đến 9 m2/người; hệ thống Hồ điều hòa, thoát nước và xử lý nước thải được đầu tư nâng cấp; rác thải đô thị, y tế và công nghiệp được thu gom, xử lý đạt trên 98,5%; 100% xã, phường thực hiện mô hình thu gom rác thải không tiếp đất. Cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ trên một số trục đường chính và khu dân cư; ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng cao; cộng đồng tham gia thu gom xử lý rác thải không tiếp đất tiếp tục được duy trì đạt hiệu quả tích cực.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang -Tháp Chàm, cho biết: Bước vào giai đoạn mới, bám sát tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp” đến năm 2025; Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang -Tháp Chàm vừa ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh” giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của nghị quyết nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, hướng đến nâng cao một số tiêu chí của đô thị loại II đạt chuẩn đô thị loại I. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các địa phương và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng địa phương ngày càng phát triển “sáng – xanh - sạch - đẹp - văn minh”, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, môi trường sống đô thị ngày càng nâng cao.

Thành ủy xây dựng 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đó là: Xây dựng thành phố sáng - xanh; xây dựng thành phố sạch và thân thiện với môi trường; xây dựng thành phố đẹp hướng tới văn minh đô thị. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích cây xanh đô thị đạt 10 m2/người; diện tích đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 6 m2/người; 90% hẻm được chiếu sáng; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; thu gom, xử lý chất thải 98,5%, chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đúng quy định; các khu phố thực hiện mô hình khu phố văn hóa theo các tiêu chuẩn “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” theo quy định. Triển khai thí điểm thực hiện phân loại rác tại nguồn trên các tuyến phố theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Định hướng đến năm 2030, những chỉ tiêu đã đạt 100% đến năm 2025 tiếp tục được duy trì. Diện tích cây xanh đô thị đạt 12-15 m2 /người; diện tích đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 7 m2 /người; 100% hẻm được chiếu sáng; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đúng quy định; tăng chất lượng tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt tại đô thị, khu du lịch, điểm tham quan, chất thải rắn công nghiệp nguy hại, rác thải y tế.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra, thời gian đến, Thành ủy tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, toàn hệ thống chính trị thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với cấp, ngành mình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố “sáng - xanh- sạch- đẹp - văn minh”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường; đảm bảo mật độ cây xanh và diện tích vườn hoa theo quy định; việc xây dựng quy hoạch, lập dự án đầu tư phải tiến hành đồng thời với đánh giá tác động môi trường và phải được thực hiện từ khi nghiên cứu chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; đảm bảo mật độ cây xanh, vườn hoa theo đúng quy định hiện hành. Lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, cấp phép, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường; lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lề đường không đúng quy định; xâm hại cây xanh, cây hoa, cây cảnh; chăn thả gia súc trên các tuyến đường phố làm hư hại cây xanh, ảnh hưởng mỹ quan và môi trường và các yêu cầu bắt buộc về diện tích đất trồng cây xanh, vườn hoa tại các dự án đã được cấp phép đầu tư, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng nhiệm vụ. Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế về quản lý tài nguyên thiên nhiên và cải thiện môi trường. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để tăng cường huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động phát triển cây xanh, vườn hoa, xử lý chất thải; tạo điều kiện và kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường, đầu tư, xử lý môi trường theo hướng thân thiện với môi trường bền vững.

Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và nhân dân chung tay xây dựng thành phố “Sáng - xanh- sạch -đẹp - văn minh” gắn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xuân Bính