Văn Bàn (Lào Cai): Xây dựng 40 mô hình xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã triển khai 40 mô hình xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

MTTQ Yên Bình phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc

TP.Tân An: Chung tay chăm lo cho người nghèo

Đồng Nai: Chi hội '5 không, 3 sạch' xây dựng nông thôn mới

 Các mô hình góp phần phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 118 ngày 3/3/2022 của Huyện ủy Văn Bàn về tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống trên địa bàn huyện Văn Bàn giai đoạn 2022 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Bàn phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai các mô hình gắn với cải tạo, nâng cao điều kiện sinh hoạt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân từng bước xóa bỏ những hủ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường sự đoàn kết cộng đồng dân cư.

Theo đánh giá, các mô hình đều phù hợp với thực tiễn, gắn với đời sống văn hóa khu dân cư, điển hình như mô hình “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ trong việc tang của đồng bào dân tộc Tày tại thôn Loạc, xã Võ Lao”, mô hình “Cải tạo, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho người dân tộc Dao” tại thôn Nậm Đinh của xã Nậm Dạng, mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo với bảo vệ môi trường" tại xã Hòa Mạc và xã Khánh Yên Thượng, mô hình “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" tại thị trấn Khánh Yên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Bàn đã phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn tổng kết, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi triển khai mô hình để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó tiếp tục củng cố, duy trì mô hình. Đồng thời biểu dương, khen thưởng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo; đối với những mô hình không hiệu quả sẽ tiến hành thanh lọc.

Theo Báo Lào Cai