Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: Ghi nhận ở Chi Lăng

(Mặt trận) -Những năm qua, uỷ ban MTTQ các cấp huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua nguồn quỹ đã hỗ trợ thực hiện được nhiều công trình, phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” huyện Chi Lăng được thành lập từ năm 2014. Ông Vi Công Hậu, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Trưởng Ban vận động quỹ cho biết: Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thành lập ở cấp huyện, trên cơ sở MTTQ huyện, MTTQ các xã, thị trấn vận động tự nguyện ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các gia đình, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Cùng đó, việc sử dụng quỹ thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, lựa chọn nội dung để chi hỗ trợ đảm bảo đúng quy chế và đem lại hiệu quả thiết thực.

 Nhân dân thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 làm đường giao thông

Cụ thể, theo Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” huyện Chi Lăng, nội dung chi quỹ tập trung hỗ trợ 3 nhóm công trình gồm: nhóm xây dựng cơ bản; nhóm công trình cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và nhóm công trình bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, căn cứ vào tờ trình của các tổ chức chính trị – xã hội huyện và ban thường trực uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn về làm đường giao thông liên thôn, làm cầu dân sinh sẽ trích quỹ hỗ trợ tối đa 10% nhưng không quá 10 triệu đồng đối với những công trình có tổng kinh phí thực hiện từ 50 triệu đồng trở lên; hỗ trợ tối đa 10% tổng kinh phí xây cổng làng, sân chơi bãi tập… nhưng không quá 2 triệu đồng.

Cùng đó, việc xây hố thu gom và xử lý rác thải sẽ được hỗ trợ 100 nghìn đồng/công trình đối với hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách; 50 nghìn đồng/công trình đối với các đối tượng khác; hỗ trợ tối đa 15% kinh phí di dời chuồng trại nhưng không quá 500 nghìn đồng…

Kết quả, từ khi thành lập đến nay, mỗi năm Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” huyện Chi Lăng thu được gần 200 triệu đồng. Qua đó, hỗ trợ xây dựng được nhiều công trình tại cơ sở. Ví như năm 2021, đã hỗ trợ trên 233 triệu đồng để xây dựng 13 công trình kè rãnh trồng hoa; 18 công trình thắp sáng đường thôn, 1.000 lò đốt rác, 7 sân chơi bãi tập cho thiếu nhi, 7 cổng làng, 5 công trình đường giao thông nông thôn… Từ đầu năm 2022 đến nay, từ nguồn quỹ đã chi hỗ trợ hơn 103 triệu đồng xây dựng các công trình nông thôn mới tại các xã, góp phần để các địa phương thực hiện chương trình, mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Ông Bế Văn Khai, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ huyện, hằng năm, MTTQ xã đều xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cấp huyện. Theo đó, mỗi năm vận động cán bộ, công chức ủng hộ 1 ngày lương, các gia đình ủng hộ 10 nghìn đồng/hộ. Từ năm 2020 đến nay, xã đã vận động được trên 10,3 triệu đồng để đóng góp vào nguồn quỹ này của huyện. Ban thường trực MTTQ xã cũng đã đề nghị ban vận động quỹ của huyện trích kinh phí hỗ trợ xây dựng 200 lò đốt rác, hơn 900 m đường giao thông, 3 công trình thắp sáng đường thôn. Qua đó góp phần để xã đạt các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022.

Được biết, hiện nay, toàn tỉnh chỉ duy nhất huyện Chi Lăng xây dựng được Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cấp huyện. Qua đây, MTTQ các cấp trong huyện đã khơi dậy sức dân, sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân và cả hệ thống chính trị để có thêm nguồn lực thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch đề ra, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hoàng Huấn – Báo Lạng Sơn