Phú Yên: Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) -Ngày 27/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị hiệp thương triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023 (gọi tắt là CVĐ) giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam chủ trì hội nghị, với sự tham dự của các tổ chức thành viên.

Ấm tình đoàn kết

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

 Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên cơ sở các nội dung, phần việc đăng ký của Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và các tổ chức thành viên, CVĐ năm 2023 trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả 5 nội dung CVĐ theo tinh thần Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT, ngày 24/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện CVĐ giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị 20-CT/TU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 385/KH-MTTQ-BTT ngày 3/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về triển khai thực hiện CVĐ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả CVĐ gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhất là nhân rộng những mô hình điển hình trong thực hiện CVĐ; đảm bảo ở mỗi xã, phường, thị trấn đều có các công trình, mô hình thực hiện nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện CVĐ.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nội dung chương trình hiệp thương đề ra và tập trung thảo luận, đóng góp, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả CVĐ trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Hồng Nam đề nghị các tổ chức thành viên MTTQ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch với mục tiêu, giải pháp, lộ trình cụ thể, thiết thực nhằm đưa CVĐ đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo Phú Yên