Lâm Đồng và dấu ấn thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX

(Mặt trận) -Đi gần hết chặng đường nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lâm Đồng bước đầu đã gặt hái nhiều thành quả quan trọng trong thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Gần 5 năm thi đua tích cực đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, góp phần tiếp tục củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

MTTQ Yên Bình phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc

TP.Tân An: Chung tay chăm lo cho người nghèo

Đồng Nai: Chi hội '5 không, 3 sạch' xây dựng nông thôn mới

MTTQ tỉnh Lâm Đồng tập trung phát động thi đua, vận động các tầng lớp Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết 

Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn Lâm Đồng trong bối cảnh đất nước và địa phương có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, do tác động, ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lâm Đồng không ngừng nỗ lực tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện các mục tiêu do nghị quyết đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương. 

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động triển khai linh hoạt với nhiều nội dung, hình thức, đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu và các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hàng năm, tổ chức tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

MTTQ tỉnh Lâm Đồng tập trung vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở từng địa phương, cơ sở. Dấu ấn nổi bật nhất là kết quả tham gia phòng, chống dịch COVID-19: Năm 2020, 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tập trung phổ biến, quán triệt, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, vận động, kêu gọi và phát động đợt thi đua cao điểm “Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, qua đó đã tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cùng với cả hệ thống chính trị, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Kết quả, đã tiếp nhận tiền mặt được 85,426 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền tiếp nhận được quản lý, sử dụng chặt chẽ theo quy định, kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh phân bổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ Nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh gặp khó khăn do dịch bệnh và chuyển về Quỹ Vắc xin của Trung ương để phục vụ mua vắc xin, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu: Từ năm 2019 đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc vận động, trọng tâm là xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Đề án xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nghiên cứu hướng dẫn các nội dung, tiêu chí với 10 nội dung với 36 tiêu chí có định lượng bằng thang bảng điểm cụ thể và các biểu mẫu để thực hiện quy trình đánh giá, thẩm định công nhận các thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” hàng năm. Đến nay, toàn tỉnh có 867/1.367 thôn, tổ dân phố được công nhận Khu dân cư tiêu biểu, trong đó có 328 thôn, tổ dân phố được công nhận Khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2023, toàn tỉnh tiếp tục đăng ký xây dựng 227 Khu dân cư tiêu biểu và 292 Khu dân cư kiểu mẫu.

Từ năm 2019 đến tháng 6/2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp nhận được hơn 176 tỷ đồng, đã phân bổ hỗ trợ xây dựng mới 1.573 và sửa chữa 438 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho 1.257 hộ nghèo với số tiền 18,5 tỷ đồng; hàng năm, kịp thời phân bổ tặng quà tết cho các hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp đỡ học sinh, sinh viên, bệnh nhân nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 177,6 tỷ đồng.

Quỹ Cứu trợ tỉnh vận động được hơn 26,6 tỷ đồng, kịp thời phân bổ 25,4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, góp phần giúp đỡ Nhân dân trong và ngoài tỉnh khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. 

Từ năm 2019 đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lâm Đồng đã cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra; hàng năm, chủ động bám sát hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận, cùng với cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

N.T