Bình Định: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bình Định và các tổ chức thành viên trong tỉnh phối hợp triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực.

MTTQ huyện Bảo Yên: Hiệu ứng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

MTTQ huyện An Phú “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”

TP Hà Nội: Xây lên những căn nhà yêu thương

 Xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ảnh: Mỹ Bình.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận các cấp tỉnh Bình Định chủ trì, hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội, đoàn viên và nhân dân tham gia hiến đất, ngày công lao động và nguồn lực xây dựng để làm đường giao thông nông thôn, bê tông hóa kênh mương và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Đến nay, toàn tỉnh Bình Định có 5/11 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có 17/85 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 85/111 xã đạt chuẩn NTM. Mặt trận các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động chung ở khu dân cư, gắn với xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng khu phố, khối phố “sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn”; nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Hiện toàn tỉnh Bình Định xây dựng được hơn 1.511 mô hình dân vận khéo, mô hình tự quản trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ số hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt trên 95%; trên 90% khu dân cư (thôn, làng, khu phố) đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc từ Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh năm 2024, nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác phối hợp để tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời huy động và tạo nguồn lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện phương châm hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Bảo đảm sự phối hợp, thống nhất giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong triển khai Cuộc vận động, tránh chồng chéo về nội dung. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Cuộc vận động; đồng thời ghi nhận và kịp thời biểu dương, khen thưởng những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định cho biết, vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thốngđền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, góp phần thực hiện các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa.

Đoàn kết tham gia bảo vệmôi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng -xanh-sạch-đẹp, góp phần thực hiện các tiêu chí môi trường. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện các tiêu chí an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị.

Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa của mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh; tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân về nội dung, phương thức tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các tiêu chí về đô thị văn minh; tuyên truyền Luật Hợp tác xã, vận động nhân dân tham gia phát triển hợp tác xã kiểu mới, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình, mô hình tiêu biểu ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn trong thực hiện Cuộc vận động.

M.B